Διαγωνισμος Dove

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “DOVE MINI TRAVELS”
 

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS A.E.»  που εδρεύει στην Κηφισιά, Λ. Κύμης και Σενέκα αριθμός 10 (εφεξής καλούμενη «UNILEVER» ή/και Διοργανώτρια εταιρεία) σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE») και εδρεύει στην οδό Ημαθίας, αρ. 10, Γέρακας, Τ.Κ. 153 44, με Α.Φ.Μ. 094188587 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «DOVE MINI TRAVELS» που θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 21/7 έως και το Σάββατο 2/8 στο  MALL ATHENS. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια (εφεξής «το Πρόγραμμα») διάρκειας 12 ημερών και της διαδικασίας ανάδειξης σε καθημερινή βάση οικείας λίστας συνολικά δέκα (12) νικητών, όπου έκαστος τυχερός θα κερδίσει από ένα (1) ταξίδι, σε επιλεγμένο από την Διοργανώτρια, προορισμό εντός Ελλάδος. Ο νικητής θα προκύψει από οικεία λίστα που θα έχει κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Α. Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού θα βρίσκονται κατατεθειμένοι ενώπιον Συμβολαιογράφου Αθηνών. Το ταξίδι  θα περιλαμβάνει διαμονή δύο (2) ημερών σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 2 αστέρων και δωρεάν μετάβαση από και προς τον προορισμό, σε περίπτωση που αυτός είναι νησί.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους Συμμετοχής, οι εργαζόμενοι της UNILEVER και της εταιρείας OGILVY ONE καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και οι ενήλικες γονείς ή κηδεμόνες τους, οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δηλώνοντας ανακριβή και ψευδή ημερομηνία γέννησης, η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη με οποιοδήποτε τρόπο έκθεσή τους στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα, αφού ζητήσουν από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων τους, αποκλεισμού από την προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε συμμετέχοντος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής, ο δε συμμετέχων θα ευθύνεται απέναντι στις εταιρείες για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις του.
 
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων τους σε ειδική φόρμα συμμετοχής που θα τους παραδοθεί από ειδική προωθητήρια κατά την παραμονή τους στο MALL πριν παίξουν το παιχνίδι. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια των εταιρειών, και δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 
3] Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση στις εταιρίες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του ηλεκτρονικού τύπου στο Διαδίκτυο (Ιnternet - συμπεριλαμβανομένων των social media), τηλεόρασης, κινηματογράφου, έντυπου τύπου καθώς και τη ρητή εξουσιοδότησή τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Κατά την συμμετοχή στο Πρόγραμμα όλες οι Συμμετέχοντες θα κερδίζουν δείγματα του προϊόντος.

4] Η προωθητική ενέργεια θα ξεκινήσει την 21/07/2014 (και ώρα 17:00) και θα ολοκληρωθεί την 02/08/2014 (και ώρα 18:00).

5] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν προϋποτίθεται ή απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος και υπηρεσίας, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες από πλευράς των εταιρειών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των UNILEVER και OGILVY ONE.

6] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας (δηλ. από 21/07/2014 έως 02/08/2014). Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων), που τηρεί η OGILVY ONE και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.

7] Κάθε μέρα κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα ανακηρύσσεται από ένας (1) νικητής βάσει οικείας λίστας. Η ειδοποίηση έκαστου νικητή θα γίνει την στιγμή της ενέργειας και η μετέπειτα επικοινωνία θα πραγματοποιείται στον αριθμό του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Τα ονόματα των νικητών επίσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.facebook.com/DoveGreece. Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να εμφανιστούν εντός του χρόνου που ορίζεται παρακάτω και θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα στη Διοργανώτρια εταιρεία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί σε τέτοιο αίτημα της εντός 10 ημερών, η συμμετοχή του θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και θα παύει αυτόματα και άνευ ετέρου τινός οποιοδήποτε δικαίωμά (αντίτιμο, αποζημίωση) του ως προς την διαδικασία αξιολόγησης και σε σχέση με τον Διαγωνισμό. Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν βρεθεί, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για την απόδοση δώρου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Social Media, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου, τα ονόματα των νικητών. Οι νικητές ενδέχεται να ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στη σελίδα της UNILEVER στο  Facebook (https://www.facebook.com/DoveGreece). Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Έτσι, οι εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου  σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

8] Οι νικητές θα μπορούν να εξαργυρώσουν το ταξίδι τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι την 31/12/2014. Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των εισιτηρίων/δωματίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.
 
9] Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η ευθύνη των ως άνω εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.Η Διοργανώτρια εταιρία μπορεί να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των δώρων.

10] Οι εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν, τροποποιήσουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια με σχετική ανακοίνωση στο site www.gr.dove.com). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα με τις εταιρείες να μην αναλαμβάνουν ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Σε σχετική περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από τυχόν κλήρωση έως τότε.
 
11] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την OGILVY ONE για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν) καθώς και την εγγραφή τους στο προωθητικό υλικό της DOVE (newsletter, νέα και προσφορές). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την OGILVY ONE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στo πλαίσιo και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997. Με τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, το αρχείο θα καταστραφεί. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με την UNILEVER στο πλαίσιο του Προγράμματος ή/και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από την UNILEVER, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την σχετική συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας τηελεφωνικά με τη Γραμμή Καταναλωτή 800-11-99099

12]  Η συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, παροχή των συναινέσεων που αναφέρονται παραπάνω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.

13] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην ενέργεια θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.gr.dove.com
 
14] Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων Συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής των εταιρειών. Η κρίση της επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ή σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 
15] Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών, Χαρά Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Ο συμμετέχων δηλώνει με την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ»
Το παρόν αποτελεί Παράρτημα στους Όρους του Προγράμματος «Dove Mini Travels.».

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τον νικητή. Η παραλαβή του δώρου γίνεται με προϋπόθεση ότι ο νικητής θα αποδεχθεί πλήρως και θα υπογράψει τη δήλωση αποδοχής δώρου. Διευκρινίζεται:

1. Ο νικητής κερδίζει γι’ αυτόν και ένα συνοδό. Διευκρινίζεται ότι ο νικητής σε περίπτωση που συνοδεύει ανήλικο, θα πρέπει να ασκεί την επιμέλεια και γονική μέριμνα των τέκνων που συνοδεύει. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι νικητές διαμένουν εκτός Αθηνών, τα έξοδα μετακίνησης προς και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και κάθε άλλα έξοδα, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές.
 
2. Νικητές με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης των Εταιρειών από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

3. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η Διοργανώτρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης (αναβάθμιση σε διακεκριμένη) του εισιτηρίου. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας του να ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο.

4. Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να πραγματοποιήσει το προπεριγραφόμενο ταξίδι αποκλειστικά και μόνον από τη λήξη του προγράμματος (02/08/2014) και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι 31/12/2014, σε ημερομηνία της επιλογής του εντός του άνω διαστήματος και υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. Η UNILEVER δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κακές καιρικές συνθήκες, κλπ.).

5. Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα του νικητή έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (ταυτότητας, διαβατηρίου, βεβαίωση του έτερου γονέα νόμιμα θεωρημένη και μεταφρασμένη στα αγγλικά σε περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος), η UNILEVER δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά το νικητή.

6. Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η UNILEVER απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια εταιρεία και η OGILVY ONE δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.
 
7. Ο νικητής φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

8. Η UNILEVER επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

9. Η συμμετοχή στο ταξίδι του νικητή δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως, ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως έξοδα διαμονής, αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή, κ.ά., τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά ο κάθε νικητής.

10. Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού.

11. Ο νικητής και τα πρόσωπα που θα τον συνοδεύσουν θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.